תקנון האתר ותנאי שימוש

תנאי שימוש
אריזהזה הינה פלטפורמה אינטרנטית ייחודית המאפשרת למשתמשים הרשומים לעצב ולרכוש בממשק פשוט ונוח, קופסאות קרטון מעוצבת וממותגת, לצורך אריזה ומשלוח של המוצרים ללקוחותיהם.

כללי
התכנים והשירותים, כהגדרתם להלן ,מוצעים לכם באתר, כהגדרתו להלן, על ידי חברת גורני אינטראקטיב בע"מ), ח.פ. 51-348616-7 שכתובתה רח' החשמונאים 90, תל אביב ("החברה") בעלת המותג "אריזהזה". השימוש באתר, בשירותים ובתכנים המוצעים באתר כפופים לתנאי שימוש אלה, מדיניות הפרטיות של החברה והוראות הדין. תנאי השימוש בצירוף מדיניות הפרטיות מהווים יחדיו את ההסכם בין החברה לבין המשתמשים ביחס לשימוש שיעשו המשתמשים בתכנים, בשירותים ובאריזות המוצעים והמוצגים באתר ("ההסכם") ועל כן יש לקרוא אותם בעיון שכן כל שימוש שיעשה בהם המשתמש מעיד על הסכמה לתנאי ההסכם. החברה עושה את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים ניכרים בהפעלת האתר. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או אם יש לכם שאלה או הערה, אנא צרו קשר עם החברה באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל: support@arizaza.co.il וכמפורט באתר שכתובתו: https://arizaza.co.il ("האתר").
ההסכם מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוראותיו מתייחסות, כמובן, גם למשתמשים שאינם מגדירים עצמם בלשון זכר כאמור. החברה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בהסכם ו/או בחלקו, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי מהותי בתנאי ההסכם יפורסם ויחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ למשתמשים לעיין באופן תקופתי בהוראות ההסכם. במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם זה לבין הוראות דין דיספוזיטיביות, יגברו הוראות ההסכם. אולם אם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראותיו, יקראו הוראות ההסכם כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות ההסכם. כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין. החברה רשאית לעדכן את המחירים באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. רישומי החברה ורישומיה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. התכנים ו/או המידע אודות השירותים המוצגים באתר, מכל מין וסוג שהוא, הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים כלל את החברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו והוא מקבל את העובדה כי המידע הנ"ל עלול להיות לא מדויק ועלול לכלול שגיאות, טעויות, מידע חסר או מידע חלקי והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת כתוצאה מהצגת המידע באתר, השימוש שייעשה המשתמש במידע זה ו/או הסתמכותו עליו. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות אך רשאית בכל עת להפסיקם, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של החברה (הכוללים גם דברי פרסומת שלה ו/או של שותפיה העסקיים). המשתמש הרשום רשאי שלא להירשם לקבלת דיוורים אלה ורשאי בכל עת, בהתאם להוראות הדין, להסיר את עצמו מן הדיוור דרך הלינק (קישורית) בתחתית הדיוור שהתקבל ו/או באמצעות משלוח הודעה מתאימה בדוא"ל לכתובת: support@arizaza.co.il
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה במקרה של תקלה טכנית באתר ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה ו/או עקב הפרת ההסכם על ידי המשתמש הרשום ו/או עקב מידע שגוי שמסר המשתמש הרשום בעת ההרשמה ו/או בעת ביצוע ההזמנה. על המשמש לוודא כי הוא עושה שימוש בדפדפן אשר יאפשר את פעילות האתר.

הגדרות
למונחים להלן תהא הפרשנות שלצידם:
• הסכם – תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות של החברה, כמקשה אחת.
• אתר – אתרי האינטרנט ו/או היישומונים (אפליקציות) ו/או כל יתר דפי המדיה הדיגיטלית (והרשתות החברתיות) האחרים המופעלים כיום וכפי שיפעלו בעתיד על ידי החברה ו/או על ידי מטעמה תחת המותג אריזהזה , בהם מוצעים השירותים והתכנים.
• השירותים – מכלול השירותים המוצעים באתר על ידי החברה.
• הקופסא/ות – הקופסאות שהוזמנו באמצעות האתר.
• תכנים / תוכן / מידע – מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות תמונות, מקטעי מלל ומקטעי וידאו, אודיו, צליל וכד' המוצגים מפעם לפעם באתר, בכלל זה תכנים הקשורים בשירותים.
• את/ה ו/או משתמש/ים ו/או המשתמש הרשום – ישות משפטית אשר נחשפת לשירותים ותכנים וכן ישות משפטית בעלת כשרות משפטית על פי דין להתקשר עם החברה בהסכם מחייב לרכישת השירותים.
• ימים – ימי עסקים בהם פתוחים בנקים מסחריים בישראל בהתאם להנחיות בנק ישראל .
• חשבון – חשבון שעל המשתמש לפתוח באמצעות האתר בטרם יוכל לבצע את ההזמנה.
• הזמנה – הזמנת מוצר או שירות באתר על ידי המשתמש.
• פרטים מזהים – פרטים אשר הזין המשתמש באתר לצורך ביצוע ההזמנה העלולים לכלול בין היתר שם מלא, כתובת מדויקת, מספר זיהוי (לרבות ח.פ. ועוסק מורשה), כתובת דוא"ל, מספר נייד ופרטי כרטיס אשראי.

רישום משתמש
המשתמש אינו חייב להיות משתמש רשום על מנת להיות חשוף לתכנים ולשירותים באתר אולם על מנת לבצע הזמנה עליו לאשר את תנאי הסכם זה ולהיות משתמש רשום באמצעות הזנת הפרטים המזהים. לכל משתמש רשום יוקצה שם משתמש וסיסמא (אותה יוכל לשנות בכל עת) ייעודיים לו ובאחריותו הבלעדית לשמור עליהם בסודיות.
על הפרטים המזהים להיות תמיד מדויקים ומעודכנים והחברה לא תשא בכל אחריות היה ויתברר כי נפלה בהם טעות כלשהיא. ביצוע ההזמנה מותנה בכך שהמשתמש אישר כי הינו כשיר משפטית לבצע את ההזמנה. המשתמש מתחייב כי כל מידע שימסור ובכלל זה הפרטים המזהים כל מידע אחר שיידרש ממנו, ככל שיידרש, ניתן בסמכות, יהיה נכון, מדויק, מלא ואינו מפר זכויות צדדים שלישיים ו/או את הוראות הדין.
הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

התחייבויות והצהרות המשתמש כלפי החברה
מבלי לגרוע מהצהרות מהתחייבויות המשתמש בכל מקום אחר בתנאי שימוש אלה, המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב כלפי החברה כי:
• הוא רשאי להתקשר עם החברה לפי הוראות ההסכם ולפי כל דין.
• ישתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
• הפרטים המזהים שימסור, לרבות לצורך רישומו כמשתמש רשום, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שיידרש ממנו, ככל שיידרש, יהיה נכון, מדויק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה.
• עצם הרישום כמשתמש רשום מהווה הסכמתו המפורשת להיכלל במאגר המידע של החברה.
• החברה לא תשא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים ג' כתוצאה מהשימוש שייעשה בשירותים המוצעים באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו.
• הוא מסכים שהחברה תהא רשאית למסור את פרטי הגולש לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם החברה תעמוד בפני איום כי ינקטו נגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי הגולש.
• לא יעתיק ו/או ישכפל את האתר ו/או את התכנים שבו.
• הוא פוטר את החברה מכל אחריות בקשר לתכני האתר, לרבות בכל הקשור לקופסאות, עיצובן ולשימוש שייעשה בהן.
• לא יעשה שימוש בשירותים ובכלל זה לא יעצב את הקופסה באופן הפוגע בזכויות צדדים שלישיים (לרבות זכויותיו לפרטיות וזכויות הקניין הרוחני שלו) ו/או באופן המפר את הוראות הדין ובכלל זה לא ישתמש בעיצוב ו/או פונט ו/או בטקסט ו/או בתמונה מפרה כאמור.
לחברה הזכות שלא לאשר התקשרות עם משתמש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר למשתמש להירשם כמשתמש רשום וכן שלא להתיר לו לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בהסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי דין ו/או הסכם. לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בהסכם ו/או דין.

ביצוע ההזמנה דרך האתר
ראשית על המשתמש הרשום לבחור אחת מבין מגוון הדגמים של הקופסאות המוצגים באתר. לאחר שנבחר דגם הקופסה הרצויה עליו לבחור את צבע הקרטון (חום או לבן ואם לבן אז מבריק או מאט) ולאחר מכן את הגודל הרצוי וכמות הקופסאות לייצור. לאחר מכן יועבר המשתמש לעמוד העיצוב ושם יוכל לעצב את הקופסה על פי רצונו – לבחור צבע לצביעת הפאות של הקופסה, להוסיף לוגו או תמונה, טקסטים שונים וכדומה, במגבלות הכלים העומדים לרשותו לעיצוב הקופסה.
לאחר שהסתיים שלב עיצובה של הקופסה יועבר המשתמש הרשום לעמוד התשלום שם יוצגו בפניו מחיר ההזמנה, כולל דמי המשלוח, לאישור וביצוע ההזמנה. כאמור לעיל, בטרם יוכל משתמש לבצע את ההזמנה עליו להיות משתמש רשום ולצורך כך עליו להזין את הפרטים המזהים בשדות המיועדים לכך. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש הרשום תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמש הרשום שהעסקה אכן אושרה. פרטי ההזמנה כפי שהוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הרשום הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את ההזמנה והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה. סליקת כרטיסי האשראי של המשתמש מתבצעת באמצעות חברת סליקה הקשורה בהסכם מחייב מול החברה ועל כן החברה אינה שומרת את פרטי אמצעי התשלום של המשתמש ואינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת הסליקה ביחס לכך.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקופסאות בכל הזמנה.
משתמש יקר שם לב – הזמנה אשר לגביה יבחר המשתמש לעצב את הקופסה כרצונו ולפי מידות שייקבעו על ידו תיחשב כ"הזמנה בהתאמה אישית" ולגביה ביטול הזמנה כאמור יחולו הוראות תקנה 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010 המסייגות את האפשרות לביטול העסקה בתנאים המפורטים בתקנה כאמור רק אם טרם החלה החברה ו/או מי מטעמה בייצור הקופסה. הזמנה אשר תכלול בחירת קופסה, לרבות צבע, גודל וכמות, אך ללא עיצוב אישי, תיחשב כהזמנה רגילה ולגבי ביטולה יחולו הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010 ללא סייגים. בהתאם לזאת, אם ברצונך לבטל את הזמנתך עליך לפנות אלינו בדוא"ל לכתובת support@arizaza.co.il על מנת לקבל סטטוס מעודכן של הזמנתך.
במידה ובוטלה עסקה על-ידי המשתמש, בהתאם להוראות הדין ותנאי שימוש אלה תזכה החברה את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסק. מבלי לגרוע מאילו מהוראות תנאי השימוש, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, תהא החברה רשאית, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי, לבטל את העסקה (כולה או חלקה) ו/או לזכות את המשתמש בגינה או לבטל את חיוב כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה: (א) במקרה של טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר על בסיסם נערכה העסקה; (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו האתר עקב נסיבות שאינה בשליטת החברה (ג) במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבויותיו על פי הדין ו/או תנאי שימוש אלה. התקשרות שבוטלה כאמור לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד החברה בשל כך.

התשלום
כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין. החברה רשאית לעדכן מחירים באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי והודעה על כך תתפרסם באתר. הזמנה שאושרה מהווה רכישה המחייבת את המשתמש בתשלום מלוא הסכום הנקוב באתר עבור ההזמנה. חיוב המשתמש הרשום יתבצע על ידי חיוב אמצעי התשלום שמסר המשתמש. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את העסקה לא תוכל החברה לספק את ההזמנה.
המשתמש הרשום מאשר בזאת שלא לשלוח אליו חשבונית מס / קבלה בדואר רגיל לאחר ביצוע הרכישה, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהזין באתר טרם ביצוע ההזמנה. לא תהיה למשתמש הרשום כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה גם במידה שייקבע כי חשבונית המס / קבלה שנשלחה אליו מהווה דבר פרסום האסור על פי דין.

מבצעים והנחות
בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, עשויה החברה להציע מבצעים ו/או הנחות לתקופה מוגבלת לרבות באמצעות שוברים (קופונים). מימוש השובר יתבצע בהתאם לתנאים הנקובים בו ובכפוף לאימות פרטי המחזיק בו אל מול הפרטים שמסר ברישומו לאתר. על המשתמש הרשום לממש את השובר לא יאוחר מהמועד האחרון הנקוב בו למימוש כאשר לאחר מכן יפקע תוקפו ולא ניתן יהא לממשו או לקבל החזר כלשהו בגינו. החברה רשאית לשנות את תנאי השובר בכל עת על-פי שיקול דעתה הבלעדי כאשר המשך שימוש המשתמש הרשום בשובר לאחר שינוי תנאיו מעידות על הסכמת המשתמש הרשם לתנאיו החדשים.
• מובהר כי את השובר ניתן לממש אך ורק במלואו ובפעם אחת בלבד.
• בכל עסקה ניתן יהיה לממש שובר אחד בלבד ולא יהא כפל מבצעים.
• סכום ההנחה יוצג בעמוד התשלום לאחר הקלדת מספר השובר.
• לא יתאפשר שימוש בשובר לצורך תשלום על משלוח.

בדיקה והחזרות
משתמש יקר שם לב – עליך לבדוק את הקופסה מייד עם קבלתה אצלך. היה ויתברר כי הקופסה שהוזמנה שונה מהקופסה שסופקה לך ו/או היה ויתברר כי סופקה עם פגם כלשהו, עליך לידע את החברה מיידית בדוא"ל לכתובת support@arizaza.co.il ולתאם עימה מועד למסירת הקופסה לבדיקתה. החברה תבדוק את הטענה ותשיב למשתמש. החלטתה של החברה בנושא טענת אי תקינות הקופסה על ידי המשתמש תהא מכרעת, סופית ומחייבת. יובהר, בדיקת החברה אינה מהווה כל הסכמה ו/או אישור לביצוע שינוי ו/או מתן אפשרות ביטול, וכאמור החלטת החברה תהא סופית ומחייבת.

הזכויות באתר ותכניו
אסור למשתמש לעשות שימוש בתכני האתר באופן הפוגע בזכויות של צדדים שלישיים והוראות הדין ובכלל זה אסור לו להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם את התכנים ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. החברה תהא רשאית לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים.
כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים בתכני האתר ובמותג אריזהזה הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצוב האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר. משתמש אינו רשאי בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב): (א) לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע ותוכן כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, קטעי אודיו ווידאו וטקסטים, עיצוב ותמונות וכיוצא בזאת (ב) להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים (ג) ליצור לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר (ד) להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (i- Frame), גלויה או סמויה (ה) להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

אספקה ומשלוחים
ביחס לסוגי קופסאות המיוצרות בישראל, ההזמנה תסופק תוך 14 ימי עסקים לכתובת שנמסרה על ידי החברה בעת ביצוע ההזמנה. יובהר כי השירות אינו כולל הובלה אלא איסוף ממקום הייצור ו/או ממשרדי החברה כפי שיימסר על ידי החברה. במידה והמשתמש ירצה הובלה הרי שעליו לתאם זאת עם החברה ובתימחור נפרד ונוסף. החברה איננה נושאת באחריות על עיכובים באספקת המוצרים עקב נסיבות שאינן בשליטתה, לרבות מעשים ומחדלים של חברות השילוח השונות, נסיבות ביטחוניות, שביתות, עיצומים, מגבלות רגולטוריות לרבות מגבלות משרד הבריאות ו/או משרד הביטחון, ו/או נסיבות כח עליון (להלן וביחד – "כח עליון").
מבלי לגרוע מהאמור לעיל איחור של עד 7 ימי עסקים מהמועד שבו נקבע לאספקת הקופסאות, לא יחשב כאיחור ולא יהא זכאי המשתמש הרשום לכל סעד בגין כך. לאחר 7 ימי עסקים כאמור תעריך החברה מתי ניתן יהיה לספק את הקופסאות. ככל והערכה כאמור תעלה על 14 ימי עסקים נוספים יהיה רשאי המשתמש לבטל את ההזמנה.

האותיות הקטנות
החברה שמה לה כמטרה לספק שירות מקצועי, מהיר, בטוח ואיכותי ועל כן תפעל כמיטב יכולתה למנוע תקלות במסגרת השירות אותו היא התחייבה לספק אולם היא אינה מתחייבת שתכני האתר, השירותים והקופסאות המוצעים בו יהלמו את צרכיך וציפיותיך ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השירותים ו/או התכנים ו/או הקופסאות, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך.
החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית והיא אינה אחראית לנזקים, קלקולים, תקלות או כשלים באתר ובמערכותיו והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות בקשר לכך.
השימוש שהמשתמש עושה באתר ובכל שירות שיבחר לרכוש מהחברה ניתן כמות שהוא (AS IS) והמשתמש פוטר ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא שנגרמו או ייגרמו למשתמש או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים ו/או הקופסאות המוצגים ו/או המוצעים לרכישה באתר.
היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לתכנים, לשירותים, לקופסאות או לשימוש בהם או לאי היכולת להשתמש בהם.
מובהר כי היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה החברה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של משתמש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.
תמונות הקופסאות באתר ותצוגת העיצוב בתלת המימד נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים קלים בין צבעי הקופסאות המופיעים בממשק העיצוב באתר, לבין צבע הקופסה שתסופק בפועל לאחר הדפסה.
המשתמש הרשום ישפה ויפצה את החברה מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק והפסד שייגרם לה היה ויתברר כי השימוש שעשה בשירותים (לרבות, אך לא רק, עקב עיצוב הקופסה) ו/או בקופסה הפר זכויותיו של צד ג' ו/או הוראות הדין.
המשתמש מאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך במפורש כי גם ייקבע על ידי ערכאה משפטית מחייבת כי למרות האמור לעיל יש להטיל החברה אחריות כלשהי על החברה בגין השירותים המוצעים על ידה הפיצוי למשתמש הרשום לא יעלה על סך ההזמנה עבור הקופסה שבגינה הוטלה על החברה אחריות כאמור. המשתמש מצהיר כי קרא והבין את הוראות סעיף זה אשר הוראותיו מודגשות ומסומנות במכוון.
המשתמש מסכים בזאת כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד החברה תוגבל בתקופה של 12 חודשים ממועד היווצרות העילה, ויש לראות בסעיף זה משום הסכם לתקופת התיישנות לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, לאור מהות השירותים. הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.
כל מידע פרסומי כל חומר פרסומי המוצג באתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשותה של החברה והיא אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר. אין לראות בפרסום באתר כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת מוצרים או שירותים כלשהם ואין לראות בה כצד לפרסומים אלה או לכל עסקה שיעשה המשתמש בעקבות הפרסומים.
עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר לאתר אחר או הימצאותו של קישור לאתר צד ג' כלשהו באתר ("האתר המקושר") אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר המקושר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, החברה איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות האתר המקושר בין אם מדובר בקישורים טקסטואליים או ויזואליים (קרי, קישורים המאפשרים גישה ישירה מהאתר לתכנים כגון משחקים, תמונות וקבצי וידיאו מאתרים אחרים) או כל תוכן אחר המוצג באתר על ידי צד שלישי – על המשתמש לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו בטרם השימוש בהם ובטרם מסירה של פרטים אישיים באתרים אלה.
המשתמש הרשום מעניק בזאת לחברה רישיון שאינו מוגבל בזמן להציג באתר, לצרכיה השיווקיים, צילומי הקופסאות שסופקו למשתמש הרשום והכל תוך מתן קרדיט הולם למותג של המשתמש הרשום והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה, לרבות ביחס לזכויותיו המוסריות והאחרות ככל שישנן כאלה, ביחס לשימוש זה.

שינויים באתר
החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים המפורטים באתר, כולם או מקצתם ולשנות מעת לעת את מבנה ומראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים המוצגים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים מעת לעת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלות על השימוש באתר ובשירותים המפורטים בו. משתמשי האתר נדרשים לעיין בנוסח תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

פניות לחברה
בכל שאלה אודות השירותים או התכנים המפורסמים באתר ושאלות נוספות הנוגעות לאתר ניתן לפנות לנציגי החברה בדואר אלקטרוני, בכתובת: support@arizaza.co.il

הדין החל, סמכות שיפוט

הדין הנהוג בישראל יחול על תנאי שימוש אלה ולבתי המשפט המוסמכים שמושבם בעיר תל-אביב תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנודע לתנאי ההסכם והצדדים מכפיפים עצמו מרצון וללא כל אילוץ או כפיה לסמכותם זו.

========================================================
מדיניות פרטיות

 1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין המשתמש לבין החברה, המורכב כאמור מתנאי השימוש (בהם ניתן לעיין על ידי הקלקה כאן (לעשות לינק אקטיבי לתנאי השימוש) ומדיניות פרטיות זו
 2. לכל המונחים במדיניות הפרטיות המפורטת להלן תהא הפרשנות שנתנה להם בתנאי השימוש למעט אם יצוין אחרת במפורש במסגרת מדיניות זו להלן.
 3. מאחר והחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
 4. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים וכיצד משתמשת החברה במידע, כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש.
 5. פרטיותם של המשתמשים ואבטחת המידע מהוות חלק חשוב בכל הנוגע לפעילות החברה במסגרת האתר והחברה עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליה בהתאם להוראות הדין.
 6. מדיניות הפרטיות של החברה מסבירה אילו נתונים אודות המשתמש היא אוספת, איך ומדוע החברה אוספת נתונים, מדוע היא אוספת אותם, מה בכוונתה של החברה לעשות בהם וכיצד המשתמש יכול לקבל גישה ולעדכן את הנתונים.

הזמנת הקופסה מהווה את הסכמת המשתמש לכך שהפרטים שמסר וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם, בין היתר, אך לא רק, למטרות הבאות:
• לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים השונים באתר;
• לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
• לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
• לצורך אספקת ההזמנה;
• כדי להתאים את התכנים שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש;
• דיוור ישיר, כדי לשלוח למשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שהחברה מאמינה שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו;
• לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי;
• לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.

 1. שימוש כאמור לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והגולש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 ותקנותיו. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 2. המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.
 3. החברה תשמור על המידע לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתה לשמור עליו באופן ראוי ובטוח בהתאם להוראות הדין.
 4. החברה עלולה לאסוף נתונים אודות המשתמש באחת או יותר מהדרכים הבאות: (א) מידע אישי שהמשתמש מספק לחברה, לרבות בעת רישומו באתר כשמשתמש רשום ו/או במועד ביצוע ההזמנה (ב) מידע שמקורו בצדדים שלישיים (ג) נתונים שהחברה מקבלת על סמך השימוש שהמשתמש עושה בשירותים ובאתר שאינם מזהים את המשתמש באופן אישי.
 5. החברה והשותפים העסקיים שלה משתמשים בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של נתונים סטטיסטיים בזמן שהמשתמש מבקר באתר לרבות באמצעות קובצי Cookie או טכנולוגיות דומות וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות נתונים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש הרשום ולצורכי אבטחת מידע.
 6. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ככל שמשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש כיצד לפעול.
 7. החברה עלולה להיעזר מפעם לפעם בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילות המשתמש. כמו כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילות המשתמש ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותו; כל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של החברה והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים.
 8. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה תביעה או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה היה ונגרם לו נזק, אבדן או הפסד מכל מין וסוג שהוא עקב כך שהמידע האישי שלו דלף עקב חדירה בלתי מורשית כאמור.

החברה תמנע מהעברה לצד ג' של נתונים אישיים ו/או כל מידע אחר ביחס למשתמשים, אם וככל שאלה שהתקבלו אצלה ללא אישור מפורש של המשתמש. על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, החברה רשאית, אך אינה חייבת, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין, גם ללא אישור מפורש של המשתמש:
• הפרת מדיניות פרטיות זו ו/או ההסכם ו/או כל דין.
• קיימות הוראות דין המחייבות את החברה להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו.
• במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין המשתמש לבין החברה.
• במקרה שהחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: במשתמש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.
• כאשר הנתונים נדרשים לשם השלמת רכישת שירות באתר .
• במקרה שהפעילות של האתר תעבור לגורם אחר, החברה תהא רשאית לספק את כל המידע שברשותה לגורם שיפעיל את האתר.

 1. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת הנתונים אינם מטילים על החברה חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.
 2. מסירת המידע בעת ההרשמה באתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטיו וכל מידע שיופק על סמך ניתוח נתונים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו על ידי החברה וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות שפורטו לעיל ובהתאם להוראות הדין.
 3. במסגרת הרישום באתר, יהא לכל משתמש רשום שם משתמש וסיסמא הייחודים לו והכל בהתאם להנחיות המפורטות באתר.
 4. המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה, ללא כל כפייה ומרצון. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע על ידי החברה ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתו לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו מאשר בזאת המשתמש את הסכמתו לקבל מהחברה ו/או שותפיה העסקיים כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים ו/או דואר אלקטרוני (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “הדיוור הישיר”).המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין קבלת הדיוור הישיר האמור. במידה והמשתמש מעוניין להפסיק את שירות קבלת הדיוור הישיר עליו לשלוח לחברה דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת הדיוור, לכתובת: support@arizaza.co.il
  משתמש יקר, פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו.
  ט.ל.ח.